อาหารเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคนเรา วัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้สังคมหรือคนไม่ได้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอีกต่อไป เพราะเครือข่ายการสื่อสารกลายเป็นตัวกลางในการสื่อสารในสังคม

สุขภาพที่ดี ถูกนิยามด้วยคำว่า “ฟิต” ความเครียดของคนที่เพิ่มมากขึ้น มีเวลาในการเตรียมอาหารเองน้อยลง ทำให้หาช่องทางในการเลือกอาหารมีคุณประโยชน์มากขึ้น ในปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับรสชาติของอาหารมากกว่าประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ในอนาคตอาหารที่ดีต่อสุขภาพต้องมีรสชาติที่ดีด้วย ดังนั้น จะมีการผสมผสาน และพัฒนาคุณประโยชน์ และรสชาติของอาหารเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพในรูปแบบอื่นๆ

ข้อมูลที่มากขึ้นจะส่งผลกับการเลือกสารอาหาร Information Surplus ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่หลากหลายทำให้เกิดการบิดเบือนของข้อมูล จนอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจคุณสมบัติที่แท้จริงของสารอาหารผิดเพี้ยนไป การคัดเลือกชุดข้อมูลจึงมีความสำคัญในการเลือกสารอาหารของผู้บริโภค

อาหารสุขภาพ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงเสมอไป การปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการเลือกอาหารหรือสารอาหารที่เหมาะสมรวมถึงการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีไลฟ์สไตล์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีได้เช่นกัน

“ Sustainable happiness ” เทรนไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่คำถามอยู่ที่…แล้วจะทำอย่างไรให้มีความสุข และสุขภาพดีได้ ข้อมูลที่มากมายจากหลากหลายช่องทาง ทำให้ผู้บริโภคมีความยากมากขึ้นในการเข้าใจคุณภาพ หรือคุณสมบัติของอาหารที่รับประทานอย่างแท้จริง ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของคนที่รับประทานอาหารคล้ายกัน แชร์ประสบการณ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันตามไลฟ์สไตล์ร่วมกัน

Gut Health สุขภาพของลำไส้เป็นอีกเรื่องที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะส่งผลต่อสุขภาพและการดูแลรูปร่าง หากร่างกายมีจุลินทรีย์ชนิดดีในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้ระบบการขับถ่าย การดูดซึมสารอาหาร และการย่อยอาหารเป็นไปอย่างปกติ ส่งผลให้คุณสามารถดูแลเรื่องรูปร่างได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

จุลินทรีย์ชนิดดี หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อ Probiotic และอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดี หรือ Prebiotic

Probiotic คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทําให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

Prebiotic คือ อาหารซึ่งเมื่อรับประทานแล้วไม่มีการย่อยสลาย และไม่ถูกดูดซึม แต่จะถูกหมักให้ย่อยสลายโดย Prebiotic ในลำไส้ใหญ่ ก่อให้เกิดสารต่าง ๆ ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย