About us

ให้คุณพร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต

เลอปาช เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามภายใต้บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ เลือกสรรและคัดสรรสารอาหารที่มีคุณสมบัติพิศษ สำหรับการดูแลบุคลิกภาพและสุขภาพของผู้บริโภค โดยสารอาหารสำคัญจะได้รับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากเลอปาชมีความปลอดภัยดีต่อสุขภาพ

NURTURE YOU WITH THE MOST PREMIUM

เราคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ สารอาหารหลายคนไม่รู้จัก ทั้งๆที่มันเป็นสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ ที่แตกต่างคือการเลือกเฉพาะสารอาหารนั้นออกมา เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและปริมาณของสารอาหารสำคัญให้กับคุณ หรือสารอาหารที่หายาก แต่มีผลการวิจัยที่ศึกษาแล้ววว่าช่วยดูแลสุขภาพ รวมถึงการรวมกันของสารอาหารที่คัดสรรเพื่อคุณ ให้คุณสามารถรับประทานสารอาหารต่าง ๆ ได้

WE ARE YOUR HOLISTIC HEALTH PARTNER

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด ได้ผ่านกระบวนการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน GMP มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งกระบวนการผลิต จัดเก็บและจัดส่ง ผลิตอาหารเสริมของเรา มีการควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งคุณภาพต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนด

ในส่วนของระบบการผลิต มีกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องมือวัดทุกทุกเครื่องได้รับการสอบเทียบปรับเทียบอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงานหรือสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลบริเวณใกล้เคียงโดยรอบอาคารผลิต

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาและตรวจสอบความสะอาดหรือการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ในสายการผลิต ในคลังสินค้าซึ่งเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ สถานที่และภาวะแวดล้อมถูกออกแบบและควบคุมสภาวะให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแยกพื้นที่การปฏิบัติงานในแต่ละงาน อย่างเป็นสัดส่วนโดยแบ่งเป็น ห้องเตรียมเอกสาร ห้องเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อและสารละลาย ห้องวิเคราะห์ ห้องบ่มเพาะเชื้อห้องล้างอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิด Cross contamination (การปนเปื้อน) ในระหว่างปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้งานในการวิเคราะห์ได้รับการสอบเทียบให้อ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำ วิเคราะห์ตัวอย่าง (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานสากล (ISO, BAM, USP) และห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมทดสอบความสามารถของนักวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง (PT, Proficiency testing) กับหน่วยงานที่จัดตั้งในและต่างประเทศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ที่ออกรายงานโดยห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ได้รับการตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและทางเคมีให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ติดต่อเรา

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-17:30 น.

[email protected]